Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil; ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne pridružili ku Kristovmu utrpeniu a jeho smrti, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. Pomazanie chorých završuje naše pripodobnenie smrti a zmŕtvychvstaniu Krista, ktoré sa začalo krstom. Dovršuje sväté pomazania, ktoré vyznačujú celý život kresťana: krstné pomazanie v nás spečatilo nový život; birmovné pomazanie nás posilnilo pre zápasy v tomto živote. Toto posledné pomazanie opevňuje koniec pozemského života akoby silnou hradbou vzhľadom na posledné boje pred vstupom do Otcovho domu.

Raz v roku, spravidla na sviatok Panny Márie Lurdskej (11.2.) udeľujeme túto sviatosť pri spoločnom slávení v našich kostoloch a kaplnkách. Jednotlivo udeľujeme túto sviatosť chorým v priebehu celého roku.