Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Manželstvo

Sviatosť manželstva

Manželská zmluva, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu potomstva, bola medzi pokrstenými povýšená Kristom, Pánom, na dôstojnosť sviatosti. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, ho aj povolal k láske; to je základné a vrodené povolanie každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý je Láska. Keďže Boh ho stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a nepomíňajúcej lásky, ktorou Boh miluje človeka.

Termín sobáša

Je potrebné, aby sa snúbenci aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša zastavili vo farskej kancelárii, kde s nimi spíšeme sobášnu zápisnicu a podáme im informácie o všetkých potrebných náležitostiach.

Miesto sobáša

Sviatosť manželstva možno prijať v kostole Kráľovnej pokoja (Milosrdenstva 15, Košice – Juh) alebo v kostole Zoslania Ducha Svätého (Južná trieda 2, Košice – Juh).

Škola snúbencov

Pred prijatím sviatosti manželstva chceme, aby sa snúbenci zúčastnili na príprave, ktorá pozostáva z uceleného kurzu (deväť stretnutí), ktorý vedú lektori (manželský pár) a kňaz.

Termíny kurzov priebežne zverejňujeme v rámci nedeľných oznamov. Ak je voľné miesto, tak sa na kurz môžu prihlásiť aj snúbenci, ktorí budú mať sobáš v inej farnosti.