Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Krst

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu Svätom, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Prax krstiť malé deti je od nepamäti tradíciou Cirkvi. Aby sa mohla krstná milosť rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. Je to aj úloha krstného otca alebo krstnej matky,  ktorí majú byť spoľahlivými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na ceste kresťanského života.

Krst detí

Krst detí predpokladá vieru ich rodičov. Je potrebné, aby sa aspoň jeden z rodičov (nie starí rodičia) zastavil vo farskej kancelárii, kde mu poskytneme podrobné informácie a dohodneme termín krstu. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať výberu krstných rodičov. Cirkevné právo ich charakterizuje ako ľudí dospelých a zodpovedných vo viere, ktorí sú praktizujúcimi veriacimi a tak sa od nich prirodzene očakáva, že žijú aj sviatostným životom. Sviatosť birmovania je tak samozrejmosťou, rovnako tak sviatostné manželstvo, ak už žijú manželským životom.

Vo farnosti Kráľovnej pokoja krstíme v nedeľu pri sv. omši o 9:00 alebo po jej skončení o 10:00 hod.

Krst dospelých

Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek. Vzhľadom na individuálnu situáciu v ceste viery vám radi poskytneme bližšie informácie v našej farskej kancelárii.