Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Eucharistia

Sviatosť Eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského  života. Kristus sa stáva prítomným v tejto sviatosti premenením chleba a vína na Kristovo telo a krv. Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá tak dlho, kým trvajú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý v každom spôsobe a v každej jeho časti, takže lámanie chleba Krista nedelí. Zodpovedá samotnému zmyslu Eucharistie, aby veriaci, ak majú požadované predpoklady, prijímali vždy keď sa zúčastnia na svätej omši.

Svätá omša

Program svätých omší nájdete v rozpise na tejto stránke spolu s menom kňaza, ktorý bude celebrantom. Počas prikázaných sviatkov a iných slávností môže dôjsť k zmene času slávenia, sledujte preto farský Spravodaj. Nezodpovedáme za neaktualizované rozpisy bohoslužieb nachádzajúce sa na iných webstránkach!

Svätá omša v maďarskom jazyku

Každú nedeľu o 11:00 hod. je v kostole Kráľovnej pokoja slávená svätá omša v maďarskom jazyku.

Eucharistická adorácia

Každý štvrtok (okrem dní prikázaných sviatkov a iných slávností) je v kostole Kráľovnej pokoja eucharistická adorácia od 17:00 hod. do 19:00 hod.

Eucharistia pre chorých

Chorých navštevujeme každý prvý piatok, podľa potreby je to možné aj inokedy.

Príprava detí na prvé sväté prijímanie

Prípravu začínajú deti, ktoré sú pokrstené, rodičmi vychovávané vo viere a aktuálne navštevujú tretí ročník základnej školy. Informácie o príprave sa rodičia dozvedia v rámci nedeľných oznamov začiatkom septembra.

Príprava dospelých na prvé sväté prijímanie

Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek, komu chýba táto sviatosť. Vzhľadom na individuálnu situáciu v ceste viery vám radi poskytneme bližšie informácie v našej farskej kancelárii.