Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Birmovanie

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. Birmovanie teda prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti. Príprava na birmovanie sa musí snažiť viesť kresťana k osobnejšiemu spojeniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho konaním, s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa birmovná katechéza má usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

Na prípravu sa môžu prihlásiť študenti prvých ročníkov stredných škôl, ktorí sú pokrstení, prijali Eucharistiu i sviatosť zmierenia, usilujú sa viesť kresťanský život a patria do farnosti. Informácie o príprave zverejňujeme v rámci nedeľných oznamov začiatkom septembra.