Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Sviatosti

O sviatostiach

Nech je tvoje Verím v Boha pre teba akoby zrkadlom. Pozeraj sa do neho, aby si videl, či veríš to, čo hlásaš, že veríš. A raduj sa každý deň vo svojej viere.
Sv. Augustín

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo.

Tieto sviatosti sa týkajú všetkých období a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú zrod a rast, uzdravenie a poslanie životu viery kresťanov. Je v tom určitá podobnosť medzi obdobiami prirodzeného života a obdobiami duchovného života.

Cirkev ustanovila sväteniny na posvätenie niektorých služieb, niektorých stavov života, najrozličnejších okolností kresťanského života a používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Sväteniny neudeľujú milosť Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi pripravujú na prijatie milosti a disponujú na spoluprácu s ňou. Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania. Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary.

Obrazok

Sviatosti