Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky a odpovede

Na tomto mieste by ste mali nájsť všetky najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame.

Tešíme sa vášmu rozhodnutiu dať pokrstiť svoje dieťa. Predpokladáme, že je za ním aj vaša ochota vychovávať ho viere. To je podstatné a dôležité.

 1. Rodičia majú dať pokrstiť svoje dieťa vo farnosti, do ktorej patria. Ak bývate vo farnosti Kráľovnej pokoja, Košice – Juh, obrátili ste sa na nás správne. V ostatných prípadoch vám odporúčame kontaktovať sa s kňazom v mieste vášho bydliska. V Košiciach platí jednoduché pravidlo, že každá mestská časť je samostatnou farnosťou, s  kňazom, ktorý ju spravuje. Kontakt nájdete na internete alebo vám ho poskytneme vo farskej kancelárii.
 2. Očakávame a predpokladáme, že rodičia žiadajúci o krst svojho dieťaťa žijú vo sviatostnom manželstve (mali cirkevný sobáš). Ak tak z rozličných príčin nie je, kňaz sa bude chcieť s vami porozprávať a spoločne budeme hľadať možné riešenia.
 3. Venujte pozornosť výberu krstných rodičov. Majú to byť praktizujúci veriaci ľudia už po prijatí Eucharistie a sviatosti birmovania.
 4. Vo farnosti Kráľovnej pokoja krstíme v nedeľu pri sv. omši o 9,00 alebo po sv. omši o 10,00.

Je potrebné aby o udelenie sviatosti krstu prišiel požiadať aspoň jeden z rodičov. Kňaz je k dispozícii vo farskej kancelárii každý pracovný deň v čase 15,00-17,00 kde môžete dohodnúť všetky potrebné záležitosti.

Pochovávame veriacich, ktorí patrili do farnosti Kráľovnej pokoja, Košice – Juh. Zaužívaný je postup, pri ktorom si príbuzní najprv dohodnú s pohrebnou službou dátum a čas pohrebu (na verejnom cintoríne alebo v krematóriu) a následne sa zastavia v našej farskej kancelárii, kde spíšeme všetky potrebné náležitosti. Kňaz je k dispozícii vo farskej kancelárii každý pracovný deň v čase 15,00-17,00 alebo po ktorejkoľvek z ranných alebo večerných svätých omší.

Kostol Kráľovnej pokoja (Milosrdenstva 15, Košice – Juh)
Úmysel svätej omše môžete prísť zapísať do farskej kancelárie, alebo pred/po rannnej/večernej svätej omši v sakristii kostola. Úmysly zapisujeme na konkrétny deň a čas. Je potrebné rátať s tým, že úmysly svätých omší sú obvykle obsadené na 1-2 mesiace dopredu.

Kostol Zoslania Ducha Svätého (Južná trieda 2, Košice – Juh)
Úmysel svätej omše môžete prísť zapísať do sakristie kostola pred/po rannnej/večernej svätej omši. Aj tu je potrebné rátať s niekoľkými týždňami vopred.

Nemocničná kaplnka (Pavilón X., Rastislavova ul., UNLP Košice)
Úmysel svätej omše môžete prísť zapísať do sakristie v čase 15,00 – 15,30.

Vo farnosti Kráľovnej pokoja je kňaz k dispozícii  15 minút pred všetkými rannými i večernými sv. omšami, okrem nedele.

Na duchovný rozhovor a spoveď máme v kostole Kráľovnej pokoja osobitne vyhradený čas každý štvrtok od 17,00 – 18,30 počas adorácie.

Spovedanie chorých doma môžete nahlásiť vo farskej kancelárii, chodievame k nim každý prvý piatok.

Najlepšie je osobne sa prísť informovať do farskej kancelárie, keďže uzavretie sviatostného manželstva má dosť veľa detailov a špecifických okolností týkajúcich sa konkrétneho páru. Základné pravidlá sú tieto:

 1. Príďte aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom uzavretia sviatostného manželstva.
 2. Sobášime snúbencov, ak aspoň jeden z nich patrí do tunajšej farnosti. Ak ani jeden zo snúbencov nepatrí do farnosti, je potrebné aby sa obrátili na svojho farára a až s jeho prípadným súhlasom môže byť sobášny obrad u nás.
 3. Termín a čas sobáša vám potvrdíme až po spísaní sobášnej zápisnice.
 4. Na spísanie sobášnej zápisnice potrebujeme aktuálny výpis z matriky pokrstených (krstný list). Získate ho vo farnosti, kde ste boli pokrstení.
 5. V katolíckej tradícii je vlastným dňom na uzatváranie manželstva sobota.

Naša farnosť zabezpečuje duchovnú službu v starej nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach a v susediacom Východoslovenskom onkologickom ústave. V súrnom prípade môžete zavolať na telef. číslo 0908 600 095. Duchovnú službu v ostatných košických nemocniciach zabezpečujú príslušné farnosti.

Územie farnosti je až na drobné výnimky totožné s územím mestskej časti Košice – Juh.

Na území farnosti má svoje komunity šesť rehoľných spoločenstiev. Najjednoduchším spôsobom ako získať kontakt je osloviť konkrétnu rehoľnú sestru.

Byty a domy spravidla požehnávame vo vianočnom období okolo sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov), ale je to možné aj kedykoľvek inokedy v priebehu roka. Vo farskej kancelárii dohodnete všetko potrebné.

Vo farnosti obvykle dvakrát do roka (v advente a v pôste) zbierame potraviny pre núdznych v spolupráci so sestrami vincentkami, ktoré sa starajú o sociálne znevýhodnených ľudí. Tieto zbierky vyhlasujeme v predstihu pri nedeľných oznamoch. Aktuálne neprebiehajú žiadne zbierky oblečenia.

Tieto dve sviatosti prijímajú pokrstené deti spravidla vo veku 9 rokov, keď navštevujú tretí ročník základnej školy. Príprava prebieha v dvoch rovinách: školská a farská katechéza.

 1. Školská katechéza. Považujeme za samozrejmé, že vaše dieťa navštevuje od prvého ročníka základnej školy hodiny Náboženskej výchovy, kde si doplní a rozvinie všetky potrebné vedomosti.
 2. Farská katechéza. Je potrebné aby sa dieťa v rámci prípravy zúčastňovalo (spolu s vami rodičmi) na sv. omši každý piatok o 18,00 v kostole Kráľovnej pokoja a takisto každú nedeľu (najlepšie v kostole Kráľovnej pokoja, podľa rodinnej situácie aj inde). Tu si osvojí spoločnú modlitbu a všetky potrebné liturgické návyky.

Zápis na prípravu prebieha v prvom septembrovom týždni. Týka sa detí, ktoré žijú so svojim rodičmi na území farnosti.

Na zápis na prípravu na prijatie sviatosti birmovania môžu prísť pokrstení mladí ľudia, ktorí už prijali Eucharistiu a sviatosť zmierenia a usilujú sa žiť zodpovedným kresťanským životom. Na prípravu sa môžu prísť zapísať všetci, ktorí nastúpili na strednú školu a straší.

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať 🙂