Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

Kostoly

Naše kostoly a kaplnky

V správe našej farnosti sa nachádzajú dva kostoly a dve kaplnky. Okrem nich vykonávavame duchovnú službu aj v kaplnkách rehoľných spoločenstiev na území našej farnosti.

Kostol Kráľovnej Pokoja

Už v časoch biskupa Dr. Augustína Fischer-Colbrieho sa zvažovalo o vrátení niekdajšieho košického kostola a kláštora františkánom, aby sa mohli opäť podieľať pastoračnou činnosťou na duchovnej starostlivosti rastúceho počtu katolíckych veriacich. Prekážkou tejto idey bolo to, že chýbali potrebné materiálne prostriedky na stavbu vhodnejších priestorov pre bohoslovecký seminár Košického biskupstva, zriadený práve v pôvodnom kláštore františkánov.

Biskup, vidiac potrebu výstavby nových kostolov na periférii rozrastajúceho sa sídelného mesta, zakúpil pozemok, aby na ňom dal postaviť nový kostol na počesť blahoslavenej Panny, ako Regine Pacis, tj. Kráľovnej pokoja. Jeho úmysel bol zmarený jeho smrťou v roku 1925. Vtedy sa vďační veriaci chopili veci a spustili zbierku na postavenie kostola Reginy Pacis na pamiatku tohto biskupa. Výsledkom vytrvalosti a obetavosti bolo rozhodnutie kat. spoločenstva v roku 1938, že postaví kostol na najvhodnejšom mieste, na južnom území Košíc. Tam mestský úrad veľkodušne daroval na tento účel pozemok 100×40 m, v susedstve sociálneho domu.

Keďže cirkevná vrchnosť si priala kostol dať na starosť nejakému rádu, bolo temer samozrejmé, že to ponúkla najprv františkánom, v Košiciach kedysi obetavo činným. Tí to s radosťou prijali, ba navyše prevzali na seba aj náklady výstavby kláštora, aby materiálne pomohli cirkevnému spoločenstvu.

Za týchto priaznivých okolností sa začali práce: 9. júna 1938 sa uskutočnil prvý výkop a s promptným úsilím pokročili výkopy základov natoľko, že sa 29. júna mohli v prítomnosti veľkého počtu veriacich slávnostne posvätiť a umiestniť základné kamene. Obrad vykonal košický biskup, apoštolský administrátor Jozef Čársky spolu s dvoma otcami františkánmi. Po sv. omši pod holým nebom biskup i generálny predstavený, páter Bruno Böhm, povzbudili veriacich. Farár mesta, prelát-kanonik Barna Tost ich oboznámil s dokumentmi historického významu, ktoré sa mali vložiť do základných kameňov kostola a kláštora. Občania Márton [Martin] Stiebler a István [Štefan] Fábián vyjadrili v mene miestnych obyvateľov vďačnosť za stavbu kostola.

Nový kostol a kláštor bol vďaka promptnej práci ukončený v roku 1939. Na vežu umiestnili kríž 11. júna 1939, posvätený košickým farárom Barnom [Barnabášom] Tostom. Kostol a jeho zvon posvätil nový košický biskup Dr. István Madarász 17. decembra 1939 a slávnostne ho odovzdal františkánom do používania. V modernom slohu postavený nový kostol je dielom farníka architekta Sándora Herbayho. Jeho dĺžka je 40 m, šírka 27 m a výška 12 m. Kostolná veža je vysoká 32 m. Obrady, konané vo svätyni, vyvýšenej o päť schodíkov, je vidieť z každého miesta kostola.

Obrovský mozaikový obraz v pozadí z kameňa vytesaného hlavného oltára zobrazuje blahoslavenú Pannu ako Kráľovnú Pokoja, nad ňou s holubicou, predstavujúcou sv. Ducha, vznášajúcou sa uprostred lúčov medzi anjelmi. Jeho nápis: Regina pacis ora pro nobis. – Tervezte és kivitelezte Pálka József aranykoszorús üvegfestészete. Budapest 1940. [Kráľovná pokoja, oroduj za nás. – Obraz naprojektoval a vyhotovil maliar na sklo 3 , zlatým vavrínom ocenený József Pálka. Budapešť 1940.] Bočné oltáre lode: na strane čítaní [ambonu]: oltár sv. Terezky z Lisieux ako dar Oltárnej jednoty a oltár sv. Antona Paduánskeho. Obraz na ňom je dielom umeleckého maliara Sándora Deéd-a. Oltár na evanjeliovej strane – oltár sv. Františka z Assisi ako dar františkánov tretieho rádu.

V roku 1940 zostavený organ na chóre darovala kedysi firma Rieger biskupovi dr. Fischer- Colbriemu. Kostol v rovnakom roku zariadili z verejnej zbierky aj ohrievačom vzduchu. Biskup Dr. István Madarász dňa 21. decembra 1940 erigoval pre zhruba 8500 katolíkov k tomuto kostolu novú farnosť a jej vedením poveril otcov františkánov, patriacich do maďarskej provincie sv. Jána Kapistránskeho. Biskup zároveň povolil aj to, aby jednotliví členovia rádu dočasne vykonávali svoju dušpastiersku činnosť aj v niekdajšom františkánskom, seminárnom kostole v centre mesta. Týmto sa začína nová kapitola dejín do Košíc navrátených františkánov. Ich šľachetnú prácu nech sprevádza milosť a požehnanie milosrdného a starostlivého Boha!

Zobraziť viac »

Kostol Zoslania Ducha Svätého

Rímskokatolícky kostol zasvätený Svätému Duchu sa nachádza v južnom predĺžení Hlavnej ulice. Dnes patrí k významným barokovým sakrálnym pamiatkam mesta. Má takmer intaktne zachovaný interiér z neskorobarokovej etapy /výmaľba, členenie priestoru a stien/ a klasicizmu /empora, veža, schodisko na emporu/. Spolu s bývalým špitálom tvorí unikátny súbor, ktorý si dosiaľ zachoval svoju pôvodnú funkciu – opatrovanie starých, nevládnych tzv. starobinec. Označenie Špitálsky tak nadobudol zo svojej funkcie. V minulosti stál ako solitér mimo mestského opevnenia a postupne sa stal súčasťou mestskej zástavby. Hlavná fasáda kostola je orientovaná na západ. Na severnej a južnej strane kostol susedí s priestormi bývalého špitálu. V starých listinných zápisoch sa kostol prvýkrát spomína 1 v liste pápeža Martina IV. adresovanom ostrihomskému arcibiskupovi z roku 1283. 2 V roku 1366 a 1375 sa objavuje záznam v súvislosti so špitálom, ktorý už nepatril k farskému Kostolu sv. Alžbety. O storočie neskôr, tomuto kostolu v roku 1464 udelil ostrihomský arcibiskup právo odpustu.

Zápisnica farskej vizitácie z roku 1771 uvádza, že špitál je rovnako starý, ako mesto.

Dnešný stupeň poznania historickej topografie Košíc neumožňuje určiť, do akej miery sa zmienené údaje vzťahujú na súčasný kostol a priľahlý špitál. Stredoveký kostol bol začiatkom 18. storočia ťažko poškodený, nakoľko sa nachádzal v lokalite tzv. Citadely a musel sa i výškovou úrovňou prispôsobovať vojenským zámerom (delostrelecké ostreľovanie). Po jeho zborení v roku 1730 dala mestská rada postaviť nový kostol. Pod vedením Tomáša Tornyossiho a Nikodéma Litzkého stavbu dokončili v roku 1733 a zasvätili ho Najvätejšej Trojici. V roku 1756 postavili na kostole malú vežu. Celý súbor objektov i so špitálom bol reštaurovaný v rokoch 1812 – 1814. Zároveň bola prestavaná aj veža kostola, a pravdepodobne v tom čase postavili aj emporu a v klasicistickom slohu upravili fasády celého súboru. Taktiež bol viackrát obnovovaný aj interiér kostola.

V roku 1894 pod vedením ženského dobročinného spolku bol urobený nový náter stien a kazateľnice. Premaľba pôvodnej neskorobarokovej výzdoby stien sa realizovala v roku 1909 a 1925. Po uložení novej podlahe z keramickej dlažby sa časť pôvodnej dlažby zachovala iba vo svätyni kostola. Do súčasnosti sa nezachoval ani Svätý hrob.

Zobraziť viac »

Nemocničná kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Kaplnka sa nachádza na I. poschodí X. pavilónu, je prístupná len po schodoch, nie je k nej bezbariérový prístup, ani výťah.

Kaplnka je úplne liturgicky zariadená a využíva sa len na rímsko- a gréckokatolícke bohoslužby. Je výnimočná tým, že je ako kaplnka aj pôvodne postavená (čo vyplýva aj z jej architektúry) a nie je iba neskôr adaptovaným priestorom, tak ako je to u väčšiny ostatných nemocničných kaplniek. História kaplnky siaha do 30- tych rokov minulého storočia. V tomto pavilóne pôsobila od začiatku početná rehoľná komunita Dcér kresťanskej lásky (vincentky), ktoré tu bývali, pracovali a mali tu aj formačné centrum až do začiatku 50-tych rokov spojených s rozpustením reholí. Vtedy zanikla aj správa kaplnky a celý objekt využívala nemocnica na vlastné účely.

V priebehu roka máme všetky liturgické slávenia, okrem veľkonočného trojdnia a polnočnej sv. omše na Vianoce.

Obvyklý program bohoslužieb:

Pondelok – piatok: sv. omša o 15:30

Sobota: gréckokatolícka liturgia o 9:00

Kontakt na kňaza je umiestnený na všetkých oddeleniach. Telefonicky je možný dvoma spôsobmi:

  • Nahlásením sa na telefónny záznamník (pevná linka) v sakristii nemocničnej kaplnky
  • Nahlásením sa na mobilný telefón:
    • 0908 600 095 (rímskokatolícky kňaz); 0915 901 516 (gréckokatolícky kňaz)
Zobraziť viac »

Charitná kaplnka Ružencovej Panny Márie

Kaplnka sa nachádza na prízemí budovy Domu pokojnej staroby A. Fischera – Colbrieho (Júžná trieda 2), kde sa nachádza zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a denný stacionár. DPS je v správe Arcidiecéznej charity Košice od roku 2004, budova a časť zariadenia patrí Košickému samosprávnemu kraju.

Kaplnka bola požehnaná a daná do užívania 1.6.2014.

Slúži výlučne pre bývajúcich v DPS a  pre zamestnancov.

Na súkromnú modlitbu je kaplnka otvorená každý deň, sväté omše sa v nej konajú každý prvý piatok.