Služba kňaza chorým hospitalizovaným

0908 600 095

Na tomto telefónnom čísle si s kňazom môžete dohodnúť udelenie sviatostí pacientom hospitalizovaným v Starej nemocnici a v Onkologickom ústave.  

Nemocničná kaplnka sa nachádza v X. pavilóne, chodiaci pacienti sa môžu každý deň zúčastniť na svätej omši. Rozpis bohoslužieb a ďalšie oznamy nájdete v Spravodaji na tejto stránke.

Táto služba sa netýka ostatných nemocníc a charitatívnych zariadení v Košiciach, ktoré majú vlastnú duchovnú správu.

Na tomto telefónnom čísle neposkytujeme žiadne informácie časov bohoslužieb, krstov, sobášov a ani pohrebov. Tieto informácie vám poskytneme vo farskej kancelárii.

Podporiť nás môžete formou milodaru poukázaním na náš farský bankový účet

SK53 1100 0000 0026 2506 4863

PayBySqaure

Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pravidelnú podporu.

História

Augustin Fischer-Colbrie

Augustín Fischer-Colbrie sa narodil v Želiezovciach dňa 16. októbra 1863. Mimoriadny vzťah malk svojej mamke, ktorá ho sprevádzala na jeho životnej ceste a bola mu na blízku aj počas jehochoroby. Jej patrilo posledné požehnanie, ktoré biskup na tejto zemi udelil a jej patril aj poslednýúsmev, s ktorým sa s ňou rozlúčil tesne pred smrťou. Dôležitý vplyv na duchovnú formáciu jehomladosti mala vzdelaná a nábožná babička z otcovej strany Anna, rod. Colbrieová. Jej zbožnosťa zásluhy v oblasti náboženskej i sociálnej ocenil aj sám panovník tým, že dovolil členom rodinyFischerovej pripojiť k tomuto menu aj jej rodné meno Colbrie. Sám Augustín už v mladosti preukázalzáujem o históriu. Ako bohoslovec napísal prácu o histórii Želiezoviec. Svoje štúdia absolvovalv rakúskom Kremse, v Bratislave, v Ostrihome i vo viedenskom Pázmaneu. Zameral sa na štúdiateológie, filozofie a postupne ovládal 13 cudzích jazykov.

Predstavitelia Pázmanea vzhľadom na jeho časté zdravotné problémy sa o ňom vyjadrili, že „práceschopný človek z neho nikdy nebude a akostále chorľavý kňaz bude len na ťarchu diecéze.“ Týmto aj zvažovali jeho kňazskú vysviacku. SámAugustín Fischer-Colbrie si rázne žiadal byť vysvätený. „ I keď len krátky čas budem žiť, chcemverne slúžiť Pánovi.“ Kňazskú vysviacku prijal v Ostrihome dňa 20. marca 1886 z rúk ostrihomskéhoarcibiskupa prímasa Jána kard. Simora. Po krátkej kaplánskej zastávke v Budapešti si ho sám prímaszavolal do Ostrihomu a poveril ho vykonávaním úradu ceremoniára a neskôr aj archivára. Zároveňpokračoval aj v ďalších štúdiách vo Viedni, kde sa mu podarilo obhájiť doktorát z teológie s najvyššímmožným ocenením Sub auspiciis Imperatoris. Odznakom tohto vysokého ocenenia bol aj briliantovýprsteň s monogramom rakúsko-uhorského panovníka, ktorý ocenenému venoval on sám. Bolo to prvýraz, čo toto veľké ocenenie sa udelilo teológovi. Dovtedy ho dostávali iba vynikajúci absolventiprávnickej a lekárskej fakulty.

V roku 1892 mu okrem iných funkcií pribudla aj služba vychovávateľaarcikňažnej Alžbety, dcéry následníka trónu rakúsko-uhorskej monarchie Rudolfa. Viedenský pobytAugustína Fischer-Colbrieho sa skončil jeho menovaním za pomocného košického biskupa, pápežomPiom X. dňa 27. decembra 1904. Biskupská konsekrácia sa uskutočnila v deň liturgickej spomienky napápeža sv. Gregora Veľkého. Tento deň si sám biskup vybral preto, aby celý svoj budúci života aktivitu ako biskup Katolíckej cirkvi prežíval v duchu toho veľkého pápeža. Ako menovaný, no eštenekonsekrovaný biskup, Augustín Fischer-Colbrie oficiálne zastupoval Košickú diecézu nablahorečení troch košických mučeníkov v Ríme. 1 Do svojho erbu si dal symbol Eucharistie – JežišaKrista, ktorý bol preň všetkým a zároveň jeho erb sa stal inšpirujúcim pre stvárnenie terajšej podobyoficiálneho erbu Košického arcibiskupstva.Do samotných Košíc pricestoval vlakom z Budapešti dňa 5. apríla 1905. Za mesto Košice ho oficiálneprivítal T. Münster a v mene Katedrálnej kapituly prepošt Eduard Medvecký. Ako pomocný biskup vykonával spočiatku aj službu rektora kňazského seminára a neskôr od januára 1906 aj spravovaniediecézy ako apoštolský administrátor. Po smrti košického biskupa Žigmunda Bubiča sa stal košickýmsídelným biskupom. 2 Vo svojej službe si vytýčil prísny asketický spôsob život, toleranciu, v sociálnejangažovanosti záujem o najbiednejších i apoštolát prostredníctvom podpory tlačovín. Svojupastoračnú činnosť sa usiloval konať v duchu slov svojho biskupského hesla: EVANGELIZAREPAUPERIBUS MISIT ME.

Prihováral sa väzňom, chorým, sirotám, študentom. Biskup AugustínFischer-Colbrie bol presvedčený o tom, že kňaz, rovnako i biskup, má vyhľadávať jeho starostlivostizverené ovce a priviesť ich na správnu cestu, ktorá vedie k blaženému večnému životu. Jeho snahoubolo, aby v každej farnosti biskupstva sa konali ľudové misie aspoň každých desať rokov. 3 Riešenieproblémov mládeže preniesol aj na pôdu katolíckeho kongresu v Kostnici, kde bol jeho čestnýmpredsedom. Vo svojom príspevku sa zaoberal postavením mládeže, poukázal na veľkénebezpečenstvo, ktoré hrozí mladým ľuďom z nadmerného požívania alkoholu a fajčenia. Zdôraznil,že závislosť na týchto omamných prostriedkoch ruinuje životy mnohých mladých ľudí. 4I napriek tomu, že jeho materinskou rečou bola maďarčina, nielen že sa naučil po slovensky a stal sačlenom Spolku sv. Vojtecha, ale všemožne podporoval aj šírenie slovenskej náboženskej literatúrymedzi veriacimi Slovákmi. K tejto činnosti nabádal aj kňazov. Podľa biskupových slov „… kto chcezachrániť v národe vieru a mravnosť neporušené, má vedieť, že je treba urobiť veľa pre propagáciudobrých časopisov, prostredníctvom ktorých je zlo potlačené.“ 5 Z písomných výpovedí, ako aj z diel,ktoré po biskupovi zostali, môžeme usúdiť, že biskup Augustín Fischer-Colbrie mal naozaj otcovskývzťah ku kňazom. Tento otcovský vzťah sa prejavoval vo viacerých rovinách. V prvom rade to bolastarostlivosť biskupa o duchovné dobro a svätosť svojich kňazov.

Počas pretrvávajúcej maďarizáciev závere existencie Rakúsko-Uhorska, košický biskup sa zastával slovenských kňazov a nariadil, abyslovo Božie pre Slovákov hlásali v slovenskej reči a slovenské deti aby sa vyučovali náboženstvo naškolách v materinskej reči. 6 Pri svojich stretnutiach so seminaristami Košického kňazského seminárabiskup Augustín Fischer-Colbrie hovoril o dôležitosti dobrej prípravy na kňazstvo. Pripomínal, žev seminári nemá zostať ani jeden taký, ktorý prišiel do seminára len preto, aby splnil túžby rodičovalebo z dôvodov čisto pozemských. 7Veľkou snahou sa pričinil o vybudovanie kňazského domu pre starých a chorých kňazov – PIANUM,vo Vranove nad Topľou i liečebno-rekreačného domu – AUGUSTINEUM v BardejovskýchKúpeľoch.

Zobraziť viac »
Prečítajte si viac z histórie História v PDF PDF | 201.6 KB
Prečítajte si viac z histórie História v PDF PDF | 201.6 KB